Lehrbetriebsportal

ESCADA2 Logo

Lehrbetriebsportal - AppInfo

WebsiteService
TitleLehrbetriebsportal.WebsiteLehrbetriebsportal.API
ProductESCADA2 - Website LehrbetriebsportalESCADA2 - API Lehrbetriebsportal
DescriptionESCADA2 - Website for companies that train apprenticesESCADA2 - Web-API for companies that train apprentices
Versionv1.2207.0719.8235v1.2207.0715.8231
CompanyJCS Software AGJCS Software AG
Creation-date19.07.2022 16:22:50 (PPL02)15.07.2022 11:45:42 (PPL02)
zurück zur Startseite